Oprogramowanie ASMAN Ex

Oprogramowanie ASMAN Ex to oprogramowanie do ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Oprogramowanie ASMAN Ex spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118), a w tym w szczególności spełnia wymagania punktu 9.9.4 załącznika nr 3 do w/w Rozporządzenia.

Charakterystyka

Oprogramowanie ASMAN Ex posiada następujące cechy szczególne:

  • uruchomienie programu jest możliwe wyłącznie za pomocą hasła i/lub opcjonalnej metody uwierzytelnienia;
  • dokumentowanie przeprowadzonych odbiorów, kontroli, napraw, remontów jest możliwe za pomocą haseł identyfikacyjnych uprawnionych osób;
  • system umożliwia automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych, a ostateczne rozwiązanie techniczne zależy od miejsca instalacji serwera bazy danych;
  • program umożliwia tworzenie z możliwością wydruku:

– kart ewidencyjnych,

– wykazów urządzeń według rodzajów typów, lokalizacji, terminów kontroli, oraz dat i miejsc zainstalowania urządzeń;

  • program umożliwia kasowanie kart ewidencyjnych z odpowiednią adnotacją poprzez nadanie odpowiedniego statusu dla konkretnego urządzenia, który jednoznacznie jest formą programowej realizacji tradycyjnego „przekreślenia karty ewidencyjnej”;
  • samoczynnie tworzenie rejestru zdarzeń obejmujących co najmniej dla czynności wymienionych w pkt 1, 2 i 4;
  • program spełnia wymagania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych;
  • program raportuje o przekroczeniu terminów kontroli urządzeń.