DANE SPÓŁKI

Obecnie w skład Zarządu Elsta Elektronika Sp. z o.o. wchodzą:
MARCIN SZCZURKOWSKI  – Prezes Zarządu
WOJCIECH GRUSZECKI       – Wiceprezes Zarządu

Podstawowe informacje o Spółce:

Forma prawna działalności: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pełna nazwa Spółki: Elsta Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrócona nazwa Spółki: Elsta Elektronika Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 616 200,00 zł opłacony w całości

Data rejestracji w KRS: 01.06.2022 – Spółka powstała z przekształcenia Elsta Elektronika Sp. z o.o. S.K.A. zarejestrowanej 29.05.2012

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dane rejestrowe:  KRS: 0000971910   NIP: 6832079481   REGON: 122581910

Siedziba Spółki: ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka, Polska

W dniu 1 czerwca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki „Elsta Elektronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, z siedzibą w Wieliczce” w spółkę „Elsta Elektronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce„. W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez Elsta Elektronika. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych Elsta Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna). Elsta Elektronika Sp. z o.o. zachowała swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych. Zmianie uległ jedynie numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

W dniu 19 września 2022 r. nastąpiło połączenie Elsta Elektronika Sp. z o.o.  z siedzibą w Wieliczce (spółka przejmująca), ze spółką Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wieliczce przy ul. Janińskiej 32, 32 – 020 Wieliczka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000513602, NIP: 6832080745 – jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa na Elsta Elektronika Sp. z o.o. W konsekwencji, z dniem połączenia Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa przestała istnieć jako osobny podmiot w obrocie prawnym, a we wszystkie prawa i obowiązki Elsta Nieruchomości z mocy prawa wstąpiła Elsta Elektronika Sp. z o.o. , kontynuując dotychczasową działalność Elsta Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa.